Je kunt kiezen uit twee soorten accounts:

1. Bedrijf loopbaancoach kies je als je meerdere loopbaancoaches onder je hebt vallen.
2. Werk je als zelfstandige alleen, dan kies voor loopbaancoach.

Stap 1 van de 3

Terug
Wachtwoord heeft de volgende vereisten:

 • Minstens 1 letter
 • Minstens 1 hoofdletter
 • Minstens 1 nummer
 • Minstens 8 karaktersAbonnementsvoorwaarden

 1. Algemeen
 • Deze abonnementsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten, aangeboden via mijnlionheadhr.nl
 • Onder “Klant” wordt iedereen verstaan, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die een account aanmaakt en/of heeft via mijnlionheadhr.nl.
 • Lionheadhr.nl is eigendom van Lionhead HR B.V.(hierna genoemd: Lionhead HR), gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61740489.
 • Door het aanmaken van een account stemt de Klant automatisch in met deze Voorwaarden.
 1. Abonnement
 • Het abonnement gaat in op de eerste dag nadat het account is aangemaakt.
 • Het abonnement vervalt automatisch 6 maanden nadat er geen postcodes meer gekoppeld zijn aan het account.
 • Klant laat alles na wat schade toe kan brengen aan (de naam van) Lionhead HR, de door haar geëxploiteerde websites en de aan haar gelieerde bedrijven.
 • Als Klant op enigerlei wijze de naam of belangen van Lionhead HR, de door haar geëxploiteerde websites en aan haar gelieerde bedrijven schaadt, heeft Lionhead HR het recht met onmiddellijke ingang de abonnementsovereenkomst te beëindigen.
 • Als er sprake is van het voorgaande lid dan heeft Klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Lionhead HR behoudt het recht de daadwerkelijk geleden schade op Klant te verhalen. 
 1. Account
 • Als Klant een account aanmaakt, zal Lionhead HR Klant een activatielink sturen, via het door Klant opgegeven mailadres. Hiermee verkrijgt Klant toegang tot mijnlionheadhr.nl met het zelfgekozen wachtwoord, zodat Klant de toegekende functionaliteiten kan beheren. Klant zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens en het wachtwoord.
 • Een account tot mijnlionheadhr.nl staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot mijnlionheadhr.nl. Het is Klant dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en hetzelfde account toegang te laten verkrijgen.
 • Iedere actie die via het administratief account of een account van een individuele gebruiker van Klant gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden.
 • In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Lionhead HR te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • Als er geen postcodes meer gekoppeld zijn aan het account, vervalt het account en het abonnement automatisch na 6 maanden.
 1. Postcodegebieden
 • Klant heeft de mogelijkheid postcodes toe te voegen van de gebieden waarbinnen Klant zich wil profileren.
 • Als Klant postcodes toevoegt, wordt zichtbaar wat de kosten zijn. Deze kosten gelden voor een periode van één jaar.
 • Als Klant voor de eerste keer een postcodegebied toevoegt wordt er eenmalig het “starttarief abonnement” in rekening gebracht. Als Klant nieuwe postcodes toevoegt en Klant heeft al postcodegebieden dan wordt het starttarief niet meer in rekening gebracht.
 • Zodra er afgerekend is wordt de persoonlijke pagina van de Klant, gedurende 1 jaar in de gekozen en betaalde postcodegebieden getoond.
 • Klant kan de gekozen postcodegebieden jaarlijks verlengen via het scherm “postcodegebieden beheren”. Eén maand voordat een gekozen postcodegebied vervalt, ontvangt Klant een bericht om deze te verlengen.
 • Als een postcodegebied niet verlengd wordt vervalt deze automatisch en wordt de persoonlijke pagina in dit postcodegebied niet meer getoond.
 • Als Klant géén postcodegebieden meer heeft is de persoonlijke pagina van Klant niet langer zichtbaar op cvenvacaturebank.nl.
 • Als Klant opnieuw postcodes toevoegt wordt de persoonlijke pagina weer zichtbaar.
 • Klant kan naar eigen inzicht postcodes toevoegen en/of verwijderen. Als een postcodegebied door Klant verwijderd wordt, vindt er geen restitutie plaats met betrekking tot de eventueel nog niet verstreken periode.
 1. Persoonlijke pagina
 • Klant kan een persoonlijke webpagina aanmaken om zichzelf te profileren en deze vullen met zijn/haar gegevens.
 • De persoonlijke pagina wordt getoond op cvenvacaturebank.nl zodra Klant postcodegebieden gekozen en afgerekend heeft.
 • Als de door de Klant op zijn/haar persoonlijke pagina gebruikte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Klant er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de publicatie van deze gegevens. Klant vrijwaart Lionhead HR van claims van derden ten aanzien van schending van rechten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van deze materialen.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de op zijn webpagina vermelde gegevens.
 • Lionhead HR verkrijgt een onbeperkt abonnementsrecht op alle door Klant ingevoerde documentatie en behoudt deze na beëindiging van het abonnement. Onder documentatie wordt verstaan teksten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc.
 • Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die:

◦ Smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is.
◦ Erotisch of pornografisch is.
◦ Inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend   begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht.
◦ Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder  geval    maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van   persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen   ongewenste communicatie.
◦ Hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of  moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden.
◦ Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.
◦ Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

 • Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers van mijnlionheadhr.nl of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Klant verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Lionhead HR, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Lionhead HR, overige gebruikers van mijnlionheadhr.nl of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.
 • Als naar het oordeel van Lionhead HR sprake is van overtreding van bovenstaande leden, is Lionhead HR gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, is Lionhead HR voorts gerechtigd persoonsgegevens van Klant of betrokken gebruikers aan deze derden beschikbaar te stellen. Lionhead HR zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • Klant vrijwaart Lionhead HR van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen gegevens, informatie en dergelijke.
 1. Beschikbaarheid van systemen
 • Lionhead HR doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de mijnlionheadhr.nl en cvenvacaturebank.nl beschikbaar zijn en technisch vrij zijn van enig technisch defect. Lionhead HR aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze systemen.
 • Lionhead HR zal regelmatig reservekopieën maken van door Klant op systemen van Lionhead HR opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Klant maar alleen door Lionhead HR gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. 
 1. Prijzen
 • Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle prijzen op mijnlionheadhr.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.      Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Betaling vindt altijd vooraf plaats via Ideal.
 • Lionhead HR is gerechtigd elektronisch te factureren. Klant ontvangt na betaling een factuur. Deze factuur is te vinden op de beheerpagina “Facturen” en is te downloaden.
 1. Rechten van intellectuele eigendom
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van mijnlionheadhr.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Lionhead HR of diens toeleveranciers.
 1. Geheimhouding
 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Lionhead HR zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Lionhead HR, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Lionhead HR daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Lionhead HR zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 1. Aansprakelijkheid
 • Lionhead HR aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • Lionhead HR is slechts aansprakelijk jegens Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het abonnement en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Lionhead HR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Lionhead HR is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Klant en schade wegens door Lionhead HR gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
 • Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lionhead HR.
 • De aansprakelijkheid van Lionhead HR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Lionhead HR onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lionhead HR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lionhead HR in staat is adequaat te reageren.
 • In geval van een onrechtmatige daad door Lionhead HR of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Lionhead HR slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van artikel 6:170 BW uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Klant vrijwaart Lionhead HR voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lionhead HR geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
 1. Storingen en overmacht
 • Lionhead HR heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Lionhead HR zal proberen een dergelijke buitenabonnementstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden. Lionhead HR is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitenabonnementstelling.
 • Lionhead HR heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Lionhead HR zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Lionhead HR is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 • Lionhead HR zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Lionhead HR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Lionhead HR kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 1. Privacy
 • Klant dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-)gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die via de CV-database aan Klant ter inzage zijn gegeven. Klant mag deze gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is verboden. Klant zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Klant, zal Klant dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen.
 • Lionhead HR garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is.
 • Lionhead HR zal op géén enkele wijze partij zijn bij een eventuele arbeids- of uitzendovereenkomst tussen Klant en een kandidaat. Lionhead HR aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid in deze.
 • Lionhead HR respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Lionhead HR neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht.
 • Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 • Daarnaast worden gegevens die bezoekers zelf verstrekken door het aanmaken van een account, het uploaden van een CV of het plaatsen van vacatures vastgelegd. Gegevens zoals naam, adres, contact, opleidingsniveau, foto, functie, naam werkgever e.d.
 • Alle gegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren.
 • De gegevens worden geanalyseerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
 • Lionhead HR behandelt door bezoeker verstrekte informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. Lionhead HR gebruikt de gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij de bezoeker daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, wanneer Lionhead HR daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.
 • Werkgevers dienen te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de gegevens van bezoekers en moeten de privacyregels in acht nemen. Lionhead HR ervaart echter géén enkele aansprakelijkheid voor gedragingen en onzorgvuldig handelen van werkgevers. 
 1. Wijzigingen in overeenkomst
 • Lionhead HR is steeds gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.
 • Als de Voorwaarden wijzigen dient Klant deze opnieuw te accepteren.
 • Indien Klant binnen deze 15 dagen bezwaar maakt, zal Lionhead HR overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Klant.
 • Indien Lionhead HR bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 1. Slotbepalingen
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Lionhead HR gevestigd is.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door Lionhead HR ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 • Lionhead HR is steeds gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.